19 نوامبر 2021
خیانت مرد

بررسی حالات زنان پس از خیانت مردان

زن پس از آگاهی از خیانت مرد دچار شوک عاطفی، خشم، افسردگی و در نهایت پذیرش می شود. برای عبور از افسردگی پس از خیانت مرد،با دوستان خود درد دل و صحبت کنید.
ثبت نام و دانلود