18 دسامبر 2021
طلاق از طرف زن

آنچه باید درباره درخواست طلاق از طرف زن بدانید

برای درخواست طلاق از طرف زن باید دلایل حکمه پسند به دادگاه ارائه شود. عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج، غیبت شوهر، اعتیاد، عقیم بودن از دلایل طلاق از طرف زن است.
12 دسامبر 2021
طلاق توافقی

سوالات متداول درباره طلاق توافقی و مراحل آن

طلاق توافقی با امضاء توافقنامه توسط زوجین درباره نفقه، مهریه، حضانت فرزند و... صورت می گیرد. مراحل طلاق توافقی در این مقاله ذکر شده است
ثبت نام و دانلود