درخواست طلاق از طرف مرد

12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

مراحل درخواست طلاق از طرف هر یک از زوجین و شرایط آن

درخواست طلاق می تواند هم از طرف مرد و هم از طرف زن باشد. مراحل درخواست طلاق از جانب مرد آسان تر و از جانب زن نیاز به اثبات بعضی شروط دارد.
ثبت نام و دانلود