15 نوامبر 2021
مشاور خانواده

مشاور خانواده در چه زمینه هایی می تواند به شما کمک کند؟

مشاور خانواده در حل مشکلات والدین و فرزندان می تواند به آن ها کمک کند. مشاور خانواده در سبک استراتژیک سعی می کند با تکنیک های فوری معضلات را حل کند.
ثبت نام و دانلود