عدم صمیمیت علت بی توجهی مرد به زن

26 دسامبر 2021
بی توجهی مرد به زن

عواقب و پیامدهای بی توجهی مرد به زن چیست؟

افسردگی، خیانت زن و ... از عواقب بی توجهی مرد به زن می باشد. فشار اقتصادی و روانی، عدم صمیمیت و ... از علل بی توجهی مرد به زن می باشد.
ثبت نام و دانلود