لغو درخواست طلاق توافقی

1 نوامبر 2021
طلاق توافقی

مزیت طلاق توافقی در مقایسه با جدایی به درخواست یک طرف

طلاق توافقی برمبنای توافقاتی که بین دو طرف انجام می‌گیرد، صورت پذیر است. در طلاق توافقی نظرات زوجین در باره حدود حقوق و وظایفشان ضمانت قانونی پیدا می‌کند.
ثبت نام و دانلود